our documentation

чл. 4, ал. 1 от Учредителния акт – Устав на Фондация „Достъпен свят“​

Фондация „Достъпен свят“ има за цел:

  1. Да насърчава утвърждаването на духовни ценности в гражданското общество по отношение на хора с физически проблеми и физически предизвикателства, чрез споделяне на знания, образователни и информационни кампании;
  2. Да повишава нивото на информираност в гражданското общество за трудностите и предизвикателствата пред хората с физически проблеми в съвременния свят чрез установяване на високи примери на хуманизъм, съхраняване и обогатяване на човешките добродетели и уважението към човешката личност;
  3. Да съдейства за духовното, интелектуалното и физическото развитие на хората в неравностойно положение, произтичащо от физически проблеми в придвижването им;
  4. Да осъществява целенасочена информационна и обучителна дейност чрез образование, получаване на знания, умения и култура у подрастващото поколение към хората в неравностойно положение поради физически проблеми в придвижването им;
  5. Да подпомага социалната и личностна интеграция и реализация на хора с физически проблеми и предизвикателства във физическото придвижване;
  6. Да подпомага създаването, изграждането и модернизацията на държавни, общински, обществени, частни и жилищни сгради и търговски обекти с подходящ достъп до тези обекти, по начин гарантиращ здравето и достойнството на хората в неравностойно положение;
  7. Да сътрудничи с държавни и общински учреждения и органи на властта, местни и чуждестранни организации с оглед реализирането на проекти, насочени към постигането на целите на Фондацията;
  8. Да подпомага и насърчава дарителството и дарителските традиции;
  9. Да подкрепя и си сътрудничи с други организации, имащи цели, подобни на целите на Фондацията.